Условия за използване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА РАЯ КЕТЕРИНГ

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате www.rayacatering.com - сайт на РАЯ КЕТЕРИНГ. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и РАЯ КЕТЕРИНГ, с който получавате правото да използвате услугите на www.rayacatering.com за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на www.rayacatering.com и РАЯ КЕТЕРИНГ. Чрез достъпа до (зареждането на) www.rayacatering.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте www.rayacatering.com.

Потребителите получават правото да използват услугите на www.rayacatering.com, единствено за лични/нетърговски цели. 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на www.rayacatering.com.

"УСЛУГА/и" на www.rayacatering.com включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на www.rayacatering.com;

- възможност за закупуване на продукти от каталога на www.rayacatering.com.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на www.rayacatering.com, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

РАЯ КЕТЕРИНГ не е администратор на лични данни.

V. Ограничаване на отговорността

РАЯ КЕТЕРИНГ прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. РАЯ КЕТЕРИНГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.rayacatering.com. Цялата информация на www.rayacatering.com се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. РАЯ КЕТЕРИНГ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Освен, когато е ясно декларирано, всички възгледи и мнения, публикувани на www.rayacatering.com, са с цел забавление. 

РАЯ КЕТЕРИНГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на www.rayacatering.com.

РАЯ КЕТЕРИНГ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които www.rayacatering.com съдържа препратки.

РАЯ КЕТЕРИНГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на www.rayacatering.com.


VI. Промени

РАЯ КЕТЕРИНГ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за коментиране по всяко време, като своевременно публикува тези промени на www.rayacatering.com.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителния съвет на РАЯ КЕТЕРИНГ и влизат в сила считано от 01.05.2021 г.